พัดลมไอเย็น หรือ Evaporative system เป็นสินค้าที่เป็นลูกผสมระหว่างพัดลมกับระบบน้ำโดยการผลักดันของปั๊มน้ำในตัวเครื่อง ผ่านตัวลดอุณภูมิอย่างแผงทำความเย็น (Cell pad) ทำให้เกิดความเย็นและสามารถลดอุณภูมิได้ค่าประสิทธิภาพสูง โดยที่ยังคงสามารถการคงค่าการประหยัดพลังงานไว้ได้เมื่อเทียบกับระบบทำความเย็นอย่างชิลเลอร์ (Chiller) หรือแอร์ คอนดิชั่นเนอร์ (Air conditioner) ในระยะเวลาการทำงานที่เท่ากัน

ระบบพัดลมไอเย็น หรือ Evaporative system ยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเนื่องจากสภาวะอากาศที่ร้อนอบอ้าวในประเทศ และยังคงทวีความร้อนขึ้นในทุกปี เพราะระบบนี้สามารถตอบโจทย์การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเห็นผลชัดเจน และยังมีระบบที่ไม่ซับซ้อนสามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย ผนวกกับประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ได้มากถึง 7-15 องศาเซลเซียส ทำให้ระบบดังกล่าวยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

       คำถามที่พบเจอบ่อยเกี่ยวกับระบบอีแวปก็คือ มีน้ำออกมาจากระบบเหมือนพัดลมไอน้ำหรือไม่ ? คำตอบก็คือระบบอีแวปจะไม่มีไอน้ำออกมาจากระบบดังกล่าว เนื่องจากความคล้ายคลึงกันของชื่อเรียกและลักษณะการลดอุณภูมิด้วยน้ำเหมือนกันทำให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของการทำงานของระบบ โดยระบบอีแวป จะให้เฉพาะลมเย็นออกมาจากระบบเท่านั้นจะไม่มีส่วนของน้ำที่ออกมาจากพัดลมด้วยแต่อย่างใด แต่ทั้งสองระบบมีความชื้นออกมาจากผลิตภัณฑ์ทั้งคู่ โดยความชื้นสัมพัทธ์ (%) RH จะแปรผันตรงกันกับอุณภูมิภายนอกที่ส่งผ่านตัวพัดลมเข้ามาเป็นสำคัญ.

อีกทั้งการติดตั้งระบบอีแวปที่ถูกออกแบบโดยนักออกแบบและสถาปนิกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการหมุนเวียนกระแสลมเย็นอย่างมีประสิทธิภาพสูง และสร้างความแตกต่างทางด้านต้นทุนของค่าพลังงานอย่างชัดเจนในรูปแบบของการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบรักษ์โลก “ Eco Friendly “

Evaporative systems ยังได้รับความนิยมทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร โรงแรม และสถานที่สาธารณะ ที่มีพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

ลมเย็นที่จะได้ผ่านทางท่อส่งลม (Air Duct) ไปสู่พื้นที่ที่ต้องการ สามารถนำมาช่วยระบายความร้อนในพื้นที่ ที่มีอากาศร้อนอบอ้าว อันเกิดจากการแผ่ความร้อนของเครื่องจักร หรืออุณหภูมิของอากาศโดยรอบ เหมาะกับการติดตั้งในอาคารแบบเปิด อาคารแบบปิด และอาคารแบบกึ่งเปิดกึ่งปิดได้

การจ่ายลมเย็นแบบเฉพาะจุด เหมาะกับพื้นที่ที่ทราบตำแหน่งทางเดินหรือจุดทำงานที่ผู้คนใช้แน่นอน ทำให้สามารถรับลมเย็นได้ตรงจุด เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ใช้งานแบบไม่เคลื่อนที่และเป็นแหล่งก่อเกิดความร้อนสะสม ซึ่งสามารถป้องกันและช่วยให้ความร้อนไม่แผร่กระจายไปพื้นที่อื่นๆ

การจ่ายลมเย็นแบบกระจายทั้งพื้นที่ เหมาะกับพื้นที่ที่ผู้คนสัญจรไปมาอยู่ตลอดเวลา และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ มีการเปลี่ยนตำแหน่งอยู่บ่อย

โดยผู้ออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญสูงจะออกแบบโดยยึดหลักวัตถุประสงค์ในการใช้งานในพื้นที่เป็นหลักเพื่อกำหนดการออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำที่สุด รวมทั้งมีความง่ายและสะดวกในการซ่อมบำรุงในอนาคตอีกด้วย สามารถติดตั้งร่วมกับท่อส่งลม (Air Duct) ไปยังพื้นที่เป้าหมาย , แบบจ่ายลมเย็นเฉพาะจุด (Spot Air) และแบบกระจายลมเต็มพื้นที่ (Space Air)

รูปแบบการติดตั้งแบบร่วมกับท่อส่งลม (Air Duct) เพื่อส่งลมไปยังบริเวณที่ต้องการ

ด้วยประสิทธิภาพและการทำงานที่สามารถลดอุณภูมิได้มากและได้อากาศที่บริสุทธิ์จึงมีการพัฒนาสินค้าในรูปแบบ Evap Mobile หรือ อีแวปแบบเคลื่อนที่ ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการขนาดเล็กหรือในอาคารบ้านเรือนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ทำให้มีราคาที่ย่อมเยาว์ลงแต่คงประสิทธิภาพและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้มากขึ้น

     แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดในการทำความเย็นที่อาศัยหลักของการนำลมจากภายนอกมาลดอุณภูมิความร้อนโดยผ่านม่านน้ำเป็นหลัก ทำให้ระบบนี้ยังมีข้อจำกัดในการทำอุณภูมิที่ไม่มากเท่ากับระบบปรับอากาศโดยทั่วไป โดยการทำอุณภูมิยังต้องพึ่งพิงกับอากาศและอุณภูมิของน้ำเป็นสำคัญ ยิ่งอุณภูมิอากาศด้านนอกหรือรอบตัวพัดลมและน้ำที่ส่งเข้าไปในระบบ มีอุณภูมิต่ำเท่าไหร่ พัดลมก็จะสามารถลดอุณภูมิได้ดีเท่านั้น แต่ในทางกลับกันหากอุณภูมิของอากาศและน้ำที่ส่งเข้าไปมีอุณภูมิสูงพัดลมก็จะมีประสิทธิภาพการทำความเย็นลดไปตามส่วน อีกทั้งในการติดตั้งแบบเต็มระบบโดยผ่านระบบท่อส่งลม (Air duct) ลมเย็นจะมีการสูญเสียภายในท่อ (Loss air) ทำให้การส่งลมเย็นไปในพื้นที่จะมีผกผันกับความยาวของท่อเป็นสำคัญ แต่ในกรณีดังกล่าวระบบนี้สามารถใช้ร่วมกับพัดลมรูปแบบอื่นให้เกิดการใช้พัดลมแบบระบบ “ Hybrid Ventilation “ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านต่อระบบ Hybrid Ventilatons