ถ้าพูดถึงระบบระบายอากาศ คงเป็นเรื่องยากที่อากาศจะถ่ายเทได้เองในสถานที่ปิด หากขาดการวางระบบ และการออกแบบที่ดี ดังนั้น ระบบ Ventilation หรือระบบระบายอากาศ นี้เองจึงเป็นปัจจัยหลัก ที่ส่งผลต่อระบบการทำงาน และความปลอดภัยในอาคาร

สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ วันนี้ Yushi Group จะมาเล่าถึง หลักการทำงานของระบบระบายอากาศภายในอาคาร ว่ามีกี่รูปแบบ และสามารถทำงานได้อย่างไร พร้อมแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ Ventilation ว่าเหมาะสมกับสถานที่ใดบ้าง

 

ระบบ Ventilation สำหรับโรงงาน มีกี่รูปแบบ ?

ระบบ Ventilation

สำหรับการแบ่งประเภทระบบระบายอากาศภายในอาคารนั้น สามารถแบ่งออกได้ง่ายๆ ตามประเภทการใช้งานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. ระบบระบายอากาศทั่วไปแบบธรรมชาติ (General Natural Ventilation) ซึ่งวิธีนี้จะอาศัยหลักการออกแบบอาคาร ให้กระแสลม อุณหภูมิ และความดัน เป็นตัวบังคับทิศทางมวลลมที่ไหลผ่านอาคาร โดยพื้นฐานแล้วจะช่วยให้สภาพอากาศภายในปลอดโปร่ง และเกิดความสบายมากขึ้น มากไปกว่านั้นยังช่วยลดอุณหภูมิ ทำให้ไม่รู้สึกร้อนเกินไป เมื่อเกิดความร้อนสะสมสูงในเวลากลางวันอีกด้วย
 2. ระบบระบายอากาศแบบทำให้เจือจาง (Dilution Ventilation) เป็นการเติมอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาในอาคาร เพื่อเจือจางความเข้มข้นของมลพิษ ที่เป็นผลมาจากการใช้สารเคมีในการผลิต ซึ่งการระบายอากาศประเภทนี้ มีประโยชน์ต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอาคาร สามารถควบคุมปัญหาด้านอุณหภูมิ และความชื้น รวมไปถึงป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุอย่างการระเบิด หรืออัคคีภัยต่างๆ ได้ดี
 3. ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ (Local Exhaust Ventilation) เป็นวิธีการกำจัดมลพิษ ที่เกิดจากแหล่งผลิตได้โดยตรง อันเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงของบุคลากร ซึ่งวิธีนี้เองจะสามารถดูดเอาสารพิษเข้าสู่ระบบแบบปิด โดยอากาศเสียเหล่านี้ ก็จะถูกนำเข้าสู่เครื่องมือ ที่ช่วยในการบำบัด รวมถึงกรองอากาศให้ได้มาตรฐาน ก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ

 

ระบบ Ventilation ทำงานอย่างไร

ระบบ Ventilation

เมื่อเข้าใจรายละเอียดของ ระบบระบายอากาศแต่ละรูปแบบอย่างคร่าว ๆ ไปแล้ว ต่อไปเราจะมาอธิบายหลักการพื้นฐานของระบบระบายอากาศ ว่าสามารถเปลี่ยนถ่ายหมุนเวียนอากาศที่เป็นพิษ รวมไปถึงช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวอาคารได้อย่างไร

ขั้นตอนแรก

ภายในอาคารต้องมีการเปลี่ยนถ่ายหมุนเวียนของอากาศ (Air Change) อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การออกแบบลักษณะอาคารตามหลักการที่เกี่ยวกับแรงดันอากาศ หรือจะอาศัยเครื่องกลในการช่วยหมุนเวียน เช่น พัดลม เครื่องดูดอากาศ หรือระบบพัดลมไอน้ำ ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก เข้ามาเจือจางสารพิษภายในอาคาร รวมถึงลดอุณหภูมิลงไปได้พร้อม ๆ กัน โดยระบบการแลกเปลี่ยนอากาศจะขึ้นอยู่กับระดับของมลพิษที่ปนเปื้อน หรืออุณหภูมิภายในที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ขั้นตอนที่สอง

ระบบระบายอากาศจำเป็นต้องคำนึงถึงความสบายของผู้ใช้งานอาคาร ซึ่งสัมพันธ์กับการถ่ายเทของอากาศ (Air Movement) ที่จะมีผลต่อความรู้สึกสบายของมนุษย์ พร้อมกันนี้จะสามารถช่วยระบายความชื้นออกจากอาคาร อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดสนิมกับเครื่องจักร และลดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์บางประเภทได้

ซึ่งการควบคุมการหมุนเวียนอากาศให้เกิดขึ้นได้อย่างสมดุล (BVS: Balanced Ventilation System) นั้นจำเป็นต้องมีการออกแบบ Air Change และ Air Movement ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านเครื่องมือ และอุปกรณ์ช่วย ดังนี้

 1. แผ่นปรับลม (Air Damper) ในอาคาร หรือห้องที่มีลักษณะปิด จำเป็นต้องมีการเจาะช่องเพื่อใส่แผ่นปรับปริมาณลมไว้ เพื่อควบคุมปริมาณการเข้า-ออก ของลมอย่างเหมาะสม
 2. ตัวดักลม (Air Sweeper) เครื่องมือนี้จะถูกติดตั้งไว้บริเวณท่อส่งลม เพื่อดักลม และแจกจ่ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการให้มี Air Movement หรือจำเป็นต้องจ่ายลมให้กับพนักงาน
 3. พัดลมระบายอากาศ (Exhaust Air Fan) โดยพัดลมจะมีทั้งสิ้นสองรูปแบบคือ พัดลมที่นำอากาศเข้าและ นำอากาศออกจากอาคาร ซึ่งส่งผลให้เกิดทั้ง Air Change และ Air Movement ในเวลาเดียวกัน

 

สถานที่ที่ควรติดตั้ง ระบบ Ventilation

สถานที่ที่ควรติดตั้ง ระบบ Ventilation

ถัดไปสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมีความสงสัยว่าอาคารสำหรับธุรกิจของคุณ จำเป็นต้องมีการติดตั้งระบบระบายอากาศหรือไม่ วันนี้เราได้มีตัวอย่างสถานที่ที่แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ Ventilation อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

ร้านค้าขนาดเล็ก (Mini Store) สำหรับร้านค้าขนาดเล็กมักมีระบบระบายอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศที่อยู่บริเวณภายในร้าน หรือหากเป็นร้านอาหาร ก็มักจะเพิ่มระบบดูดควัน ซึ่งมักถูกติดตั้งบริเวณห้องครัวเพื่อกำจัดควันเสีย และกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกไป

ร้านค้าขนาดใหญ่ หรือ ตึกสำนักงาน (Office Building) ในอาคารประเภทนี้มักเป็นอาคารที่ไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้ เช่น ออฟฟิศบนตึกระฟ้า ซึ่งอาคารพาณิชย์ เหล่านี้มักถูกติดตั้งด้วยระบบระบายอากาศขนาดใหญ่ ที่ถูกกำหนดมาตรฐานไว้อย่างเคร่งครัด ถึงอย่างนั้นระบบระบายอากาศของอาคารบางแห่ง ก็ถูกกำหนดช่วงเวลาทำงานไว้สำหรับรองรับเวลาที่มีคนใช้งาน เช่น 6 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม และนอกเหนือจากนั้น ระบบระบายอากาศอาจทำงานได้น้อยลง ดังนั้นควรตรวจสอบเวลาให้แน่ชัด เพื่อให้มั่นใจว่า จะมีอากาศที่ดีเพียงพอต่อการทำงาน

โรงงานอุตสาหกรรม (Industry) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีการติดตั้งระบบระบายอากาศ เนื่องจากคุณภาพอากาศที่ดีในโรงงาน เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน และสุขภาพในระยะยาวของพนักงานได้ โดยระบบ Ventilation สำหรับโรงงานจำเป็นต้องถูกคำนวณ และออกแบบมาอย่างเหมาะสม เพราะหากถ่ายเทอากาศได้ไม่ดีพอ อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายจากความชื้น หรือมลพิษในอากาศ อันมาจาก วัสดุ หรือสารเคมีที่ถูกใช้ในการผลิตได้

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการควรหมั่นตรวจเช็กสภาพของอุปกรณ์ระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ ว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่ เช่น ความหนาแน่นของฝุ่นบริเวณไส้กรอง หรือการตรวจสอบสั่งการด้วยรีโมทคอนโทรล ทั้งนี้เพื่อให้ระบบระบายอากาศของเรา สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง

 

 

Yushi Group ผู้จัดจำหน่าย และติดตั้ง ระบบระบายอากาศชั้นนำ ที่มีคุณภาพสูง

Yushi Group ผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง และติดตั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ Ventilation โดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือกสรรมากมาย ให้เหมาะกับพื้นที่ และการใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมของคุณในทุกรูปแบบ อาทิ

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคารก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
 • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดูดควันเชื่อมแบบประจำที่, เครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที่ และเครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยมีทีมงานที่พร้อมให้บริการตรวจสอบพื้นที่หน้างาน เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และมีบริการหลังการขายที่พร้อมจะดูแลคุณ เพราะมีอะไหล่สำรองทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งานพัดลมระบายอากาศได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

 

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้งระบบ Evap,Ventilation-Yushi Group

Line@: Yushi Group

YouTube: Yushi Group

E-mail: info@yushi.co.th

Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *