หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ABB Robot

ออกแบบ ผลิตและรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานหุ่นยนต์และแขนกล เพื่อทุ่นแรงในการยก – ย้ายสินค้าและอุปกรณ์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลา สามารถทำงานในสภาวะอันตราย และทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง