แอร์โซล่า ทูบป์ (Air Solar Tube)

  • ระบบแอร์ โซล่า ประหยัดพลังงาน รุ่น YSTA ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
  • YSTA เป็นแอร์อุตสาหกรรม ที่รองรับการใช้งานต่อเนื่องเพื่อการประหยัดพลังงาน
  •  มีทั้งแบบ Ceiling floor type , Cassette type และ Floor standing
  •  มีขนาดตั้งแต่ 12,000 – 48,000 btu
  •  สามารถให้ค่าการประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับแอร์ปกติ
  •  ใช้ระบบกำลังงานสำรองจากความร้อน และแสงแดด
  •  ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้วยมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 , AJA(S) 14/Q1834 จากประเทศสิงคโปร์