ระบบ Ventilation หรือ ระบบระบายอากาศ เป็นปัจจัยสำคัญ อย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัยของคนในอาคาร โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม และเครื่องจักรต่าง ๆ เนื่องจากกระบวนการผลิต ส่งผลต่อการเกิดมลพิษทางกาศ  ทำให้ระบบระบายอากาศเป็นระบบที่จำเป็นต้องติดตั้งควบคู่ไว้ เพื่อให้อากาศในโรงงานบริสุทธิ์ สะอาด ได้มาตรฐาน และความปลอดภัย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคนงานได้มากยิ่งขึ้น

ในวันนี้ Yushi Group จะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับ ระบบ Ventilation ว่ามีหลักการทำงานอย่างไร มีกี่รูปแบบ ตลอดไปจนถึงมีความสำคัญอย่างไร ต่อโรงงานของเราอีกด้วย

 

ระบบ Ventilation มีกี่รูปแบบ

หากปราศจากระบบระบายอากาศที่ดี ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมของคนงาน และมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมลภาวะ หรือสารพิษที่ลอยอยู่ในอากาศจะเกิดปฏิกิริยา มากไปกว่านั้น อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดตามมาได้ ดังนั้นระบบระบายอากาศที่ดี สามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เหมาะสม ออกเป็น 2 วิธี ได้แก่

วิธีที่ 1 ระบบระบายอากาศทั่วไป (General Exhaust Ventilation)

ระบบ Ventilation

เป็นระบบที่ช่วยเรื่องสภาพอากาศโดยรวมภายในอาคาร ทั้งการเจือจางสารพิษในอากาศ การลดอุณหภูมิให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม รวมไปถึงการควบคุมความชื้นที่อาจส่งผลต่อการผลิต โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยได้อีก 2 ประเภท คือ

 • ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ  (Natural Ventilation) ในรูปแบบนี้ จะเป็นระบบอากาศที่สถาปนิกผู้ออกแบบโรงงาน วางผังให้การถ่ายเทของอากาศเป็นไปตามหลักการ แรงดันที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ส่งผลถึงการเข้า-ออก ของกระแสลมในอาคาร และการยกตัวขึ้นของอากาศ ที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน โดยข้อดีเลยคือ ประหยัดงบประมาณ เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ไม่ได้มีจำนวนคนงาน หรือเครื่องจักรหนาแน่น และไม่ได้ปล่อยมลพิษในอากาศปริมาณมาก
 • ระบบระบายอากาศโดยวิธีทางกล (Mechanical Ventilation) เป็นการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลเสริมที่ช่วยเรื่องระบบระบายอากาศ เช่นพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมยักษ์ หรือระบบพัดลมไอเย็น

 

วิธีที่ 2 ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ (Local Exhaust Ventilation)

ระบบ Ventilation

เป็นระบบระบายอากาศติดตั้ง ในสถานที่เฉพาะเจาะจงกับการผลิต หรือห้องที่มีการเกิดมลภาวะสูงโดยตรง โดยสามารถช่วยดูดสารพิษ พร้อมอากาศที่ปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในระบบนี้จะมีองค์ประกอบหลักทั้งหมด 5 ส่วนได้แก่

 • ฮู้ดดูดอากาศ หรือตัวรับอากาศเสีย (Hoods or Inlets) เป็นส่วนที่มีหน้าที่สำคัญในการรวบรวมควันเสียออกจากแหล่งผลิตโดยตรง โดยจะมีการออกแบบให้เหมาะสม กับการผลิตนั้นโดยตรง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
 • ท่อนำอากาศ (Ducts) เป็นส่วนที่ใช้ลำเลียงเอาอากาศเสียที่ถูกดูดผ่านตัวรับ ออกไปสู่ระบบกำจัด หรือปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
 • พัดลมดูดอากาศ (Blowers or Exhaust Fans) ทำหน้าที่ช่วยผลักดันอากาศที่อยู่ในระบบระบายอากาศไปสู่ส่วนถัดไป
 • อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ (Air Cleaner Equipements) เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดใน ระบบ Ventilation แบบเฉพาะที่ เนื่องจากแก๊สพิษ หรือสารเคมีที่จะออกสู่สภาพแวดล้อมได้นั้น จำเป็นต้องถูกนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด ทำให้อากาศสะอาดมากยิ่งขึ้น ให้ถึงระดับมาตรฐานตามข้อกฎหมาย อย่างไรก็ตามหากอากาศที่อยู่ในระบบไม่ได้มีค่ามลพิษถึงเกณฑ์ ก็ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เข้ามาช่วยเสริม
 • ปล่องระบายอากาศ (Outlets or Stacks) เป็นส่วนสุดท้ายของอากาศที่ถูกบำบัดแล้วยังคงอยู่ภายในระบบ ก่อนจะถูกปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก

 

ระบบ ระบายอากาศ ทำหน้าที่อะไร

ระบบ ระบายอากาศ

มาตรการควบคุมระบบอากาศภายในอาคาร ถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรภายในโรงงาน โดยจะช่วยกำจัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดไปจนถึงทางด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่น อุณหภูมิ ความชื้น และคุณภาพอากาศ โดยรายละเอียดหน้าที่ ที่ระบบ Ventilation นั้นสามารถทำได้ก็คือ

 • ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น ให้อยู่ในระบบที่สามารถดำเนินชีวิตได้ แน่นอนว่าคุณคงอาจเคยสัมผัส การอยู่อาศัยในอาคารที่ออกแบบระบบระบายอากาศมาไม่ดี หรือไม่ได้เปิดใช้งานระบบนี้อยู่ ทำให้รู้สึกหายใจไม่ออก อึดอัด เหนียวตัว หรือแสบร้อนผิว ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพในการผลิต และคนงานโดยตรง ทั้งทางตรง และทางอ้อม มากไปกว่านั้น ยังอาจเกิดความเสียหาย ต่อผลิตภัณฑ์ที่มีข้อจำกัดด้านอุณหภูมิ และความชื้นได้อีกด้วย
 • ช่วยลดมลภาวะ ไอเสีย แก๊สพิษ ควันเสีย และสารเคมีต่าง ๆ ที่เจือปนอยู่ในอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม หากบุคลากรที่ทำงานได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นเวลานาน ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว
 • ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ และอัคคีภัย หากโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้สารเคมีที่ไวต่อการติดไฟในการผลิต และมีระบบระบายอากาศที่ไม่ดีพอ มีโอกาสสูงที่สารเคมีเหล่านี้ จะปนเปื้อนอยู่ในอากาศ เมื่อมีปฏิกิริยากระตุ้น เช่น การเกิดประกายไฟ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือการระเบิดที่รุนแรง ส่งผลให้เกิดความเสียหายมากมายมหาศาลต่อโรงงานของคุณได้

 

ระบบ Ventilation ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร 

ระบบ Ventilation

การออกแบบระบบระบายอากาศ ที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดี ต่อภาพรวมในการผลิต ทั้งสุขภาพของคนงาน ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร รวมไปถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยระบบที่มีประสิทธิภาพสูง จะมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้

 • ระบบสามารถเติมเต็มอากาศบริสุทธิ์ได้เพียงพอ และเหมาะสม
 • อัตราการระบายอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน วสท.3010 และมาตรการระบายอากาศของอเมริกา (ASHRAE)
 • ออกแบบระบบได้เหมาะสมกับประเภทการผลิต มีการใช้กำลังที่เหมาะสม และอนุรักษ์พลังงานมากที่สุด
 • มีมาตรฐานการกรองฝุ่น และมลพิษในอากาศ ได้ตรงตามเกณฑ์ หรือตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด
 • มีการจัดการแรงดันภายในอาคาร หรือห้องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนด และรูปแบบลักษณะการใช้งาน

สรุปได้เลยว่าระบบระบายอากาศนั้น ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย ทั้งต่ออาคารโดยรวม เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ และบุคลากร ดังนั้นเจ้าของโรงงานควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูง

 

 

เลือกระบบระบายอากาศ เลือกให้เราดูแลคุณ

Yushi Group ผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง และติดตั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ Ventilation โดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือกสรรมากมาย ให้เหมาะกับพื้นที่ และการใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมของคุณในทุกรูปแบบ อาทิ

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคารก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
 • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดูดควันเชื่อมแบบประจำที่, เครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที่ และเครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยมีทีมงานที่พร้อมให้บริการตรวจสอบพื้นที่หน้างาน เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และมีบริการหลังการขายที่พร้อมจะดูแลคุณ เพราะมีอะไหล่สำรองทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งานพัดลมระบายอากาศได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

 

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้งระบบ Evap,Ventilation-Yushi Group

Line@: Yushi Group

YouTube: Yushi Group

E-mail: info@yushi.co.th

Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *